Z uwagi na zaistniałe problemy przedsiębiorców, związane w wyborem organizacji odzysku, do Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań COBRO kierowane są pytania w sprawie wskazania organizacji gwarantujących rzetelne wypełnianie obowiązków recyklingu. Zakład Ekologii Opakowań COBRO, wychodząc na przeciw tym potrzebom opracował kryteria oceny organizacji.

Ocena dokonywana jest na zasadach całkowitej dobrowolności i opiera się na systemie punktowym, w którym punkty przyznawane są za spełnienie określonych kryteriów. Organizacja, która podda się takiej ocenie i uzyska przynajmniej 60% maksymalnej ilości punktów zostanie zamieszczona na liście referencyjnej COBRO. Organizacje, które znajdą się na takiej liście będą promowane oraz polecane przedsiębiorcom przez ośrodek we wszystkich rodzajach działalności (seminaria, wydawnictwa, strona www, konsultacje, informacja). Lista referencyjna organizacji odzysku zostanie również przekazana Ministerstwu Środowiska, Ministerstwu Finansów oraz Ministerstwu Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

KRYTERIA OCENY ORGANIZACJI ODZYSKU I PROCEDURY
ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZANĄ OCENĄ


Ocena organizacji odzysku dokonywana jest na zasadach całkowitej dobrowolności i opiera się na systemie punktowym, w którym punkty przyznawane są za spełnienie określonych kryteriów. Ocena dokonywana jest, co roku, przez rzeczoznawców Zakładu Ekologii Opakowań Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań i udziale obserwatora Ministerstwa Środowiska, na podstawie danych za rok poprzedni.
Ponadto Ocena przeprowadzana jest na wniosek organizacji. W przypadku zakwalifikowania się na listę referencyjną organizacja podpisuje z Zakładem Ekologii Opakowań roczną umowę, która może być przedłużona na kolejne lata. Organizacja odzysku może w umowie zastrzec rodzaj danych, które mogą być ujawnione w ramach opisu zamieszczonego na liście referencyjnej oraz wymagać podpisania przez przeprowadzających ocenę rzeczoznawców deklaracji o poufności ujawnianych danych.

Wniosek dotyczący oceny powinien zawierać następujące podstawowe dane o organizacji:
• Dane teleadresowe
• REGON, NIP, KRS
• Wysokość kapitału akcyjnego
• Skład akcjonariatu oraz udziały poszczególnych akcjonariuszy
• Skład organów spółki: Zarząd i Rada Nadzorcza

Ocena zakończona jest podpisaniem protokółu określającego liczbą uzyskanych punktów i stwierdzeniem czy organizacja spełnia niezbędne do umieszczenia na liście referencyjnej wymagania. Integralnym załącznikiem do powyższego protokółu jest kwestionariusz dokumentujący spełnienie określonego kryterium oraz uzyskane punkty (Protokół jest sporządzany w dwóch egzemplarzach, jeden dla organizacji).

Każda organizacja w ramach oceny może uzyskać maksymalnie 20 punktów. Uzyskanie przez daną organizację przynajmniej 60% możliwych punktów, tj. 12 punktów, powoduje wpisanie jej na listę referencyjną w danym roku. Przewiduje się, że organizacja wpisana na listę referencyjną uzyskuje na czas określony prawo do używania specjalnego znaku, a przedsiębiorcy współpracujący tą organizacją prawo do nanoszenia tego znaku na opakowaniach wyrobów wprowadzanych na rynek w przypadku, gdy opakowanie spełnia ustalone kryteria przydatności do recyklingu. Stosowanie tego znaku będzie dobrowolne, a wzór znaku ogłoszony w terminie późniejszym.
Organizacja/organizacje, które znajdą się na liście referencyjnej będą promowane oraz polecane przedsiębiorcom przez Ośrodek we wszystkich rodzajach działalności (seminaria, wydawnictwa, strona internetowa, konsultacje, informacja itd.). Lista referencyjna organizacji odzysku zostanie również przekazana Ministerstwu Środowiska, Ministerstwu Finansów oraz Ministerstwu Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

KRYTERIA OCENY ORGANIZACJI ODZYSKU

1. Organizacja powinna działać w oparciu o formułę "non profit". W przypadku uzyskania zysków w określonym roku, powinny one być przeznaczane na obniżanie stawek opłat recyklingowych w roku następnym, działalność edukacyjno-informacyjną, wspieranie programów selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych itp.

Ilość punktów: 1

2. Akcjonariat organizacji powinien obejmować podmioty gospodarcze, które zgodnie z ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ustawą o obowiązkach przedsiębiorców mają do spełnienia określone obowiązki w łańcuchu recyklingu, tj.:
• Przedsiębiorstwa wprowadzające na rynek wyroby w opakowaniach (przedsiębiorcy)
• Producenci materiałów opakowaniowych, opakowań i ich elementów
• Przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem odpadów (zakłady recyklingowe)
• Przedsiębiorstwa zajmujące się zbiórką i przygotowaniem odpadów do przerobu (firmy pozyskujące odpady opakowaniowe).

Ilość punktów: 1

3. Stawki opłat recyklingowych na poszczególne grupy materiałowe powinny być jawne i docelowo jednakowe dla wszystkich przedsiębiorców przekazujących organizacji obowiązki odzysku i recyklingu. Wariantem optymalnym jest, aby wysokość pobieranych opłat recyklingowych za określoną grupę materiałową była liczona wyłącznie jako iloczyn stawki i zgłoszonej masy opakowań. Opłaty recyklingowe nie powinny być uzależnione od wielkości zgłoszonej masy opakowań, ze względu na dyskryminowanie małych i średnich przedsiębiorców krajowych.

Ilość punktów: 1

4.Stawki opłat pobieranych przez organizację powinny być ustalane w oparciu o faktyczne koszty pozyskiwania, sortowania i konfekcjonowania odpadów. Organizacja powinna prowadzić wiarygodną analizę kosztów zbiórki lub skupu poszczególnych rodzajów odpadów oraz dysponować następującymi danymi:

- Średnioroczny koszt pozyskania i przygotowania do przerobu 1 tony lub kg odpadów – obliczany dla każdej z siedmiu grup odpadów opakowaniowych uwzględniający ponoszone nakłady i przychody uzyskane ze sprzedaży surowców wtórnych.

- Średnioroczny koszt recyklingu w kraju 1 tony lub kg odpadów – obliczany dla każdej z siedmiu grup odpadów na podstawie danych uzyskiwanych od zakładów przetwórczych współpracujących z organizacją (średnia cena płacona lub pobierana przez zakład przetwórczy za przyjęcie odpadów do przerobu).
Przeprowadzona przez organizację analiza kosztów powinna być podstawą do ustalania stawek opłat na rok następny.

Ilość punktów: 2

5. Organizację powinna ujawnić dane i wskaźniki efektywności prowadzonej działalności:
- Wskaźnik efektywności działania, rozumiany jako wyrażony w procentach stosunek masy opakowań, w podziale na poszczególne grupy materiałowe, za które organizacja będzie musiała zapłacić opłatę produktową, do masy opakowań przyjętych w ramach umów z przedsiębiorstwami. Optymalna wariant to brak opłat produktowych i wskaźnik dla każdej grupy materiałowej równy 0.

Ilość punktów: 7 (po 1 punkcie dla każdej grupy materiałowej)

Wskaźnik eksportu, rozumiany jako wyrażony w procentach stosunek masy odpadów wyeksportowanych za granicę w celu recyklingu, do masy opakowań przyjętych w ramach umów z przedsiębiorcami. Preferowane jest przetwarzanie odpadów w kraju i brak eksportu odpadów.

Ilość punktów: 1

- Wskaźnik rotacji opłat pobieranych od przedsiębiorców, obliczany jako różnica między średnim okresem płatności dla przedsiębiorców, a średnim okresem wypłat dla jednostek pozyskujących odpady (w skali roku). Preferowane jest stosunkowo szybkie przekazywanie środków jednostkom pozyskującym odpady, nieprzekraczające 30 dni.

Ilość punktów: 1

- Wskaźnik poziomu edukacji ekologicznej, obliczany jako iloraz kwoty przeznaczanej przez organizację na działalność edukacyjno-informacyjną i całkowitych przychodów organizacji (w skali roku). Wskaźnik ten powinien wynosić co najmniej 2,00%, a wydatki na działalność edukacyjną powinny być właściwie udokumentowane.

Ilość punktów: 1

6. Obszar działalności organizacji powinien obejmować cały kraj. Przedsiębiorcy z terenu całej Polski powinni posiadać jednakowe prawa i możliwość korzystania z usług organizacji bez względu na wielkość, miejsce i rodzaj działalności.

Ilość punktów: 1

7. Organizacja powinna oferować przedsiębiorcom dodatkowe usługi (np.: doradztwo w zakresie gospodarowania odpadami, możliwość wykonania programów gospodarki odpadami, obsługę w zakresie odbioru odpadów) oraz systematycznie prowadzić ocenę zakładów recyklingowych, z którymi współpracują. Wymagane jest udokumentowanie tej formy działalności.

Ilość punktów: 1

8. Preferowane są organizacje, które zapewniają rytmiczność w realizacji recyklingu. Rytmiczność tę można scharakteryzować na podstawie rocznego wskaźnika recyklingu obliczanego za dany rok jako iloraz masy zleconej do recyklingu w każdym miesiącu roku i masy wynikającej z przejętego od przedsiębiorców obowiązku. Wskaźnik ten w skali roku powinien wynosić min 90,00%.

Ilość punktów: 1

9. Preferowane są organizacje, które wdrażają lub wdrożyły systemy zarządzania w oparciu o kryterium jakości (np. normy serii ISO 9000, ISO 14000, PN-N-18001 itp.), organizacje działające w oparciu o wytyczne zawarte w Dyrektywie 94/62/EC (zgodne z systemem opłat licencyjnych związanych ze znakiem "zielony punkt" lub RESY).

Ilość punktów: 1

10. Preferowane będą szczególne rodzaje działalności lub osiągnięcia organizacji, podejmowane programy, oryginalne formy działania oraz specjalne oferty dla przedsiębiorców. Wymagane jest udokumentowanie tej formy działalności.

Ilość punktów: 1
Źródło: ''

Komentarze

  • ocena Organizacjii Odzysku

    Ciekawy jest ta klasyfikacja ale punkt oceny dotyczący tzw"zielonego punktu" przebija wszystkie na 20 organizacji tylko jedna go ma? czy to jakis zart? widac kto pisął tą ankiete.