Odzysk tworzyw sztucznych przekroczył 50% a tempo wzrostu zapotrzebowania na te materiały przewyższa wskaźnik wzrostu PKB.

Branża tworzyw sztucznych – reprezentowana przez stowarzyszenia PlasticsEurope, EuPC, EuPR oraz EPRO – opublikowała kolejny, 18 już, raport podsumowujący dane dotyczące produkcji, zapotrzebowania i odzysku tworzyw sztucznych. Raport będzie dostępny do pobrania w formacie PDF w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i polskim, lub będzie można go zamówić w wersji drukowanej u autorów raportu.

W 2007 roku odzysk tworzyw sztucznych z odpadów poużytkowych w 27 krajach Unii Europejskiej wraz z Norwegią i Szwajcarią (EU27 + NO/CH) ponownie przekroczył 50% - o prawie 1% więcej niż w roku 2006 –co nastąpiło przede wszystkim dzięki znacznej intensyfikacji recyklingu. Wynik taki uzyskano w okresie, w którym zapotrzebowania na tworzywa sztuczne w 27 krajach UE oraz Norwegii i Szwajcarii osiągnęło poziom 52,5 mln ton, odnotowując 3-% wzrost, przekraczający średni wskaźnik wzrostu PKB.

W dziewięciu krajach (reprezentujących 29% ludności państw należących do UE wraz z Norwegią i Szwajcarią) odzyskuje się ponad 80% ilości zużywanych tam tworzyw sztucznych. Państwa te są bliskie osiągnięcia celu, jakim jest całkowita eliminacja składowania zużytych tworzyw sztucznych na wysypiskach śmieci.

Najważniejsze fakty dotyczące roku 2007:

Wskaźnik wzrostu zapotrzebowania na tworzywa sztuczne, podobnie jak w roku poprzednim, przekroczył wskaźnik wzrostu PKB.
Popyt na tworzywa sztuczne w 27 krajach UE wraz z Norwegią i Szwajcarią, osiągnął 2007 r. wielkość 52,5 mln w porównaniu do 51,0 mln t w roku 2006. Tempo wzrostu wyniosło 3% w porównaniu do roku poprzedniego, przewyższając średni wskaźnik wzrostu PKB. Ogólnoświatowy popyt na te materiały wzrósł w tym okresie z 245 mln ton do 260 mln ton.

Połowa zużytych wyrobów z tworzyw sztucznych poddawana jest odzyskowi.
Połowa poużytkowych odpadów konsumenckich z tworzyw sztucznych została poddana odzyskowi w procesach recyklingu materiałowego lub poprzez odzysk energii. Wskaźnik recyklingu wzrósł do 20,4%, podczas gdy wskaźnik odzysku energetycznego pozostał na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego i wyniósł 29,2%.

Zmniejszyła się ilość odpadów składowanych na wysypiskach, ale postęp w tej dziedzinie jest powolny.
W krajach, takich jak Szwajcaria, Dania, Niemcy, Szwecja, Austria, Holandia, Belgia, do których dołączyła także po raz pierwszy Norwegia, odzyskuje się ponad 80% odpadów z tworzyw sztucznych. Kraje te zbliżyły się do celu, jakim jest zaniechanie składowania tego typu odpadów na wysypiskach śmieci. Jednak w krajach o niskim poziomie odzysku odpadów z tworzyw sztucznych postęp w tej dziedzinie jest mniejszy. W dalszym ciągu połowa krajów członkowskich UE odzyskuje mniej niż 30% zużytych tworzyw sztucznych. Fakt ten odzwierciedla z jednej strony wolne tempo podejmowania decyzji o charakterze politycznym, a z drugiej - długi czas wprowadzania rozwiązań dotyczących odzysku energii. Dowiedzione jednak zostało, że wysokie wskaźniki odzysku energetycznego nie pozostają w sprzeczności z dobrą efektywnością recyklingu.

Zużycie tworzyw sztucznych wzrasta, ale ilość odpadów trafiających na składowiska pozostaje na tym samym poziomie
Wzrost gospodarczy oraz postępujące zastępowanie tworzywami sztucznymi innych materiałów przyczyniły się do zwiększenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych o 0,9 mln ton w stosunku do roku 2006. Jednak dzięki dużemu postępowi w dziedzinie odzysku, ilość odpadów trafiających na wysypiska pozostała na tym samym poziomie. Potwierdza to obserwację odnotowywaną już od kilku lat. Pomimo wzrostu ekonomicznego ilość odpadów z tworzyw sztucznych trafiających na wysypiska nie zwiększa się.

Udział recyklingu materiałowego w odzysku tworzyw sztucznych zwiększył się o 11%, a odzysk energetycznego o 3% w porównaniu do roku 2006
Rosnące ceny tworzyw sztucznych, coraz lepsze metody zbierania i sortowania odpadów, udoskonalone procedury i duży popyt na produkty recyklingu przyczyniły się do intensyfikacji recyklingu materiałowego jako metody odzysku tworzyw sztucznych. Ponownie wzrost w roku 2007 był większy niż średni wskaźnik z ostatnich 10 lat. Wiąże się to z rosnącym popytem na produkty tradycyjnie produkowane z tworzyw sztucznych, takie jak butelki czy folie, ale także np. ramy okienne. W wielu krajach wprowadzono systemy recyklingu butelek w obiegu zamkniętym.
Udział odzysku tworzyw sztucznych poprzez odzysk energii wzrastał w roku 2007 nieco wolniej niż w latach lat ubiegłych, przede wszystkim ze względu konieczność działań w dłuższych cyklach oraz długi proces decyzyjny w wielu krajach.

Więcej informacji: Fundacja PlasticsEurope Polska - www.plasticseurope.pl

Omawiany raport został przygotowany we współpracy pomiędzy PlasticsEurope, EuPC, EuPR i EPRO. Europejski przemysł tworzyw sztucznych w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia zasobności w Europie poprzez upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i podwyższenie standardu życia obywateli oraz umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, a także ochronę klimatu. Ponad 1,6 miliona ludzi pracujących w około 50 000 firm (głównie w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw, które zajmują się przetwórstwem) generuje obroty o wartości powyżej 300 mld euro rocznie.

PlasticsEurope jest jednym z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, którego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. Stowarzyszanie utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi i skupia ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU27), a także w Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji, wynosi powyżej 90%.

EuPC – Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych – jest stowarzyszeniem branżowym reprezentującym przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem tworzyw sztucznych w Europie. Swoim zasięgiem organizacja ta obejmuje wszystkie sektory przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych, łącznie z recyklingiem. Głównym celem EuPC jest reprezentowanie i ochrona interesów europejskich przedsiębiorstw przetwórstwa tworzyw sztucznych:

• prezentowanie stanowiska branży w istotnych dla niej sprawach w kontaktach z międzynarodowymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi;
• utrzymywanie stosunków z podobnymi organizacjami w Europie i na świecie;
• przeprowadzanie analiz, prowadzenie badań ekonomicznych i realizacja projektów badawczych we wszystkich dziedzinach przetwórstwa tworzyw sztucznych.

EuPR – Europejskie Stowarzyszenie Przedstawicieli Recyklingu Tworzyw Sztucznych – organ reprezentujący przedsiębiorstwa recyklingu tworzyw sztucznych w Europie. EuPR zajmuje się promowaniem recyklingu materiałowego i stwarzaniem warunków dla opłacalnej i zrównoważonej działalności gospodarczej w tej dziedzinie, prowadząc jednocześnie platformę serwisową dla swoich członków. Członkowie EuPR dysponują 85% zdolności przetwórczych w dziedzinie recyklingu w Europie i przetwarzają rocznie ponad 2,5 mln ton zebranych tworzyw sztucznych.

EPRO - stowarzyszenie organizacji krajowych, zajmujące się prowadzeniem i promocją recyklingu i odzysku tworzyw sztucznych w Europie. EPRO stworzyło jedyne w swoim rodzaju forum grupujące czołowych specjalistów w dziedzinie zagospodarowywania odpadów z tworzyw sztucznych w Europie. Do głównych zadań stowarzyszenia należy wymiana doświadczeń, opracowywanie zintegrowanych strategii zagospodarowywania zużytych opakowań z tworzyw sztucznych oraz wspieranie rozwoju technologicznego.
Źródło: ''