W najogólniejszej perspektywie początek XXI wieku to dla Europy okres kształtowania i rozwoju globalnego systemu produkcji i konsumpcji. Celem wprowadzenia systemu jest rozszerzanie Jednolitego Rynku, czyli jednorodnej przestrzeni gospodarczej, umożliwiającej swobodny przepływ towarów, dzięki zharmonizowaniu przepisów dotyczących wyrobów oraz globalnemu podejściu do oceny ich zgodności z przepisami.

Do dotychczasowego tradycyjnego układu producent - konsument zostało wprowadzone dodatkowe ogniwo pośredniczące. Obecnie relacja ta przybiera postać: producent - system - konsument. System stanowi zbiór ogólnych norm i jest rozumiany jako uniwersalny model, z którego wyprowadzane są procedury opisujące metodę spełniania wymagań określonych normami, a z tych - instrukcje uszczegółowiające procedury. System pełni przede wszystkim rolę "idealnego klienta", który formułuje swoje wymagania w języku zrozumiałym dla producenta. Zdaniami tego języka są normy ISO i HACCP, a wymaganiami odpowiednio: jakość oraz bezpieczeństwo i higiena produktu.
DIN ISO 9001:2000

Podstawową kategorią polityki firmy Plast-Box SA ukierunkowanej na osiągnięcie sukcesu rynkowego jest szeroko rozumiana jakość wyrobu, a więc pojmowana nie tylko jako ogół właściwości, wiążących się z jego zdolnością do zaspokojenia potrzeb klientów, lecz również pozostająca w ścisłym związku z odpowiednimi wymaganiami w odniesieniu do procesów produkcyjnych towarzyszących jego powstawaniu. W efekcie na rynek trafia produkt o wysokiej jakości i co najważniejsze - jego jakość posiada stabilny charakter, dzięki czemu wyrób wzbudza należyte zaufanie klientów i jego historia rynkowa przekonuje, że firma potrafi trwale utrzymywać tę pożądaną cechę.
Słuszność przyjętej koncepcji i wprowadzonej metody kompleksowego zarządzania przez jakość została ostatecznie oficjalnie potwierdzona w dniu 7. kwietnia 2001, kiedy nastąpiło uroczyste wręczenie przez Tomasza Lemma, przedstawiciela Germanischer Lloyd Certification GmbH, certyfikatu DIN ISO 9001:2000 w zakresie projektowania, produkcji i dystrybucji opakowań z tworzyw sztucznych. Przyznany certyfikat potwierdza, że wszystkie działania firmy są zgodne z normami jakości DIN ISO 9001:2000, wymaganiami klientów, a poszczególne procesy produkcji, mające wpływ na jakość wyrobu są w pełni zaplanowane, systematyczne, kontrolowane i udokumentowane.
Polityka jakości znajduje swój wyraz również w dialogu z rynkiem, poprzez badanie stopnia zadowolenia klienta oraz systematyczne monitorowanie jego potrzeb i wymagań. Funkcjonujący system kontroli jakości obejmuje wiedzę z wieloletnich doświadczeń, wnioski z roboczych wizyt u klientów i efekty współpracy z konsultantami Systemów Zarządzania Jakością, przez co umożliwia prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie powstawaniu wad, zgodnie z zasadą "wykonaj dobrze za pierwszym razem", a nie na usuwaniu ich skutków.

W ramach realizowania polityki jakości szczególną wagę przywiązuje się do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji pracowników przez systematyczne szkolenia, aby ich wiedza i fachowość były wystarczające i zgodne z założeniami dla danego stanowiska pracy. System zarządzania jakością podlega ciągłemu rozwojowi wraz z rozwojem technicznym i technologicznym wyrobów i ewolucją samej technologii. Ciągłe doskonalenie działalności firmy jest ściśle powiązane z doskonaleniem tego systemu. System ISO zawiera również wewnętrzne procedury, które regulują dobór dostawców oraz podwykonawców spełniających stosowne wymagania jakościowe i terminowe, faworyzując firmy pracujące w systemie ISO.

HACCP
Jakość produktu spożywczego jest zależna nie tylko od jego wartości odżywczej, kalorycznej, dietetycznej, atrakcyjności sensorycznej (wygląd, zapach, kolor, smak), lecz przede wszystkim od braku szkodliwych substancji i zanieczyszczeń, a także właściwości mikrobiologicznych, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie konsumenta. Stąd nieodzowne jest podejmowanie takich działań zapobiegawczych w pełnej skali produkcji i obrotu żywnością, żeby panować nad bezpieczeństwem zdrowotnym produktów żywnościowych.
Obecnie za najbardziej skuteczny system dający gwarancję bezpieczeństwa żywności jest uważana Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny (Hazard Analysis and Critical Control Point - HACCP). Koncepcja tak zwanej metody HACCP pochodzi z USA. Jej początek sięga roku 1959, kiedy pewien amerykański producent żywności: Pillsbury Company otrzymał zlecenie od Narodowej Agencji

Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) na przygotowanie w pełni bezpiecznej zdrowotnie żywności dla astronautów. Koncepcja ta była rozwijana dalej przy współudziale NASA i w roku 1971 została przekazana do publicznej wiadomości wraz z odpowiednią dokumentacją.
W połowie lat siedemdziesiątych Komisja Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO zaakceptowała i wprowadziła metodę HACCP do Międzynarodowego Kodeksu Higieny Żywności. Ale dopiero od 1985 roku, kiedy to amerykańska National Academy of Science zaleciła jego szersze zastosowanie, system HACCP upowszechnił się na całym świecie, został zaaprobowany i dalej ewoluował. Opublikowana 14 czerwca 1993 roku Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie higieny żywności nakładała obowiązek stosowania HACCP w całym przemyśle spożywczym krajów Wspólnego Rynku. W związku z przygotowaniami do przystąpienia Polski do struktur Unii

Europejskiej, przedsiębiorstwa krajowe na mocy ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 11 maja 2001 roku (Dz. U. Nr 63, poz. 634) zobowiązane są do wdrożenia systemu HACCP do 31 grudnia 2003 roku. Dla producenta opakowań, który dostarcza swoje wyroby do odbiorców z obszaru przemysłu spożywczego, oznacza to, że jego klienci będą pracowali w systemie bezpieczeństwa produktu żywnościowego HACCP, analizując i opanowując wszelkie potencjalne niebezpieczeństwa, które mogą wpływać na produkt i przez to być szkodliwe dla zdrowia konsumenta. Jeżeli istnieje jakiekolwiek ryzyko, że szkodliwe czynniki mogłyby pochodzić od opakowania, z pewnością zwrócą się do dostawcy z pytaniem, czy stosuje on system gwarantujący bezpieczeństwo higieniczne i jakość wymaganą w przypadku wyrobów do kontaktu z żywnością? Ze względu na oczekiwania producentów żywności, które wynikają z nowych przepisów o warunkach zdrowotnych żywności, Plast-Box SA już teraz wprowadził system HACCP pozwalający na identyfikację, ocenę i kontrolę zagrożeń, które są istotne dla bezpieczeństwa żywności. HACCP został zintegrowany z systemem zarządzania jakością DIN ISO 9001:2000.

Ogólną politykę jakości firmy Plast-Box S.A. w kontekście bezpieczeństwa produktów do kontaktu z żywnością charakteryzują następujące postulaty:

Firma PTS "Plast-Box SA" w Słupsku cały swój wysiłek poświęca na stałą poprawę jakości swych produktów, ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa zdrowotnego, przez wszechstronne zaangażowanie pracowników działających na wszystkich szczeblach firmy.

Pracownicy firmy znają politykę jakości firmy oraz są przez firmę szkoleni i instruowani w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Wszyscy jesteśmy zaangażowani w sprawę wytwarzania produktów zaspokajających potrzeby konsumentów, tak jak i dalszy pomyślny rozwój współpracy z klientami i dostawcami.

Dążymy do uzyskania coraz wyższej jakości swoich produktów ku zadowoleniu ich odbiorców i własnej satysfakcji. Naszym dążeniem jest stałe wychodzenie naprzeciw wymaganiom naszych klientów i przewidywanie ich przyszłych oczekiwań.

Produkcja opakowań przeznaczonych do celów spożywczych jest prowadzona zgodnie z zasadami systemu HACCP

System HACCP w PTS "Plast-Box SA" jest w sposób ciągły nadzorowany, prowadzona jest ocena skuteczności jego funkcjonowania oraz sukcesywnie podejmowane są działania mające na celu jego rozwój i doskonalenie.

W odniesieniu do czynności każdego działu została przeprowadzona analiza zagrożeń, nastąpiła ich identyfikacja, został oszacowany poziom ryzyka, wyznaczone Krytyczne Punkty Kontroli (CCP) i ustalone działania zapobiegawcze.
Dla każdego z wyznaczonych Krytycznych Punktów Kontroli przeprowadzany jest monitoring, tzn. wykonywane są zaplanowane sekwencje obserwacji oraz pomiary parametrów kontrolowanych, w celu ustalenia, czy wartości nie przekraczają limitów krytycznych. W przypadku, gdy monitorowanie wskazuje na dryfowanie monitorowanego parametru procesu od wartości docelowej do wartości krytycznej i osiągnęła ona poziom wartości interwencyjnej lub, gdy monitorowanie wskazuje na utratę panowania nad CCP, podejmowane są natychmiastowe bezpośrednie działania korygujące.
Ponadto określone zostały Punkty Kontroli (CP), w których dokonywane są obserwacje lub pomiary i na ich podstawie realizowane są działania eliminujące lub minimalizujące zagrożenia. Obserwacje i pomiary wykonywane w Punktach Kontroli pozwalają na nadzorowanie, jak również utrzymywanie przyjętych parametrów procesu technologicznego. W efekcie wprowadzenia procedur HACCP w oparciu o wyniki analiz danych z Punktów Kontroli i podjęcia działań zapobiegawczych poprawie uległy higieniczne warunki procesu produkcyjnego.
Po opracowaniu i wdrożeniu procedur weryfikacji skuteczności działania systemu HACCP, ustanowieniu dokumentacji procedur i zapisów zgodnych z zasadami i zastosowaniem systemu, przeprowadzony został przez przedstawiciela Germanischer Lloyd Certification GmbH zewnętrzny audit strony trzeciej i Plast-Box SA uzyskał stosowną rekomendację.
www.plast-box.com

Komentarze

  • Odpowiedź

    Tak jest chyba wszędzie przyjacielu warunki nie za ciekawe, praca ciężka i w trudnych warunkach, a jeśli sobie jeszcze pracodawca wymyśli system pracy ciągłej oraz słabe wynagrodzenie tak będzie niestety takie są polskie realia produkcji opakowań do żywności. Nie liczy się jakość liczy się przede wszystkim ilość i jak najszybsze kończenie zleceń kosztem jakości oraz czystości na danej maszynie. Pracuje w tej samej branży tylko ,że moja praca polega na obsłudze maszyn do termoformowania. Pozdrawiam.

  • jakość w pts plast box sa

    Wysoka jakość produktów w P.T.S. Plast Box to bzdura, pracowałem w tej firmie ponad rok, ilość ludzi która się przewija przez tą firme jest niebotyczna,napewno takie zmiany kadrowe na stanowisku operator wtryskarki niepozwalają utrzymać dobrej polityki jakościowej.Firma narzeka na brak pracowników,przy takiej płacy jaka jest oferowana w tej firmie niema się czemu dziwić.Może zarząd podał by liczbę pracowników którzy zostali przyjęci i tych którzy odeszli przez cały rok 2007? Ilu jest pracowników z ponad rocznym starzem? Zapewniam że na ilość pracowników którzy są zatrudnieni niewielu się takich znajdzie a to musi się przekładać na jakość.