W czwartym kwartale 2009 r. pojawiły się pierwsze pozytywne sygnały, świadczące o wychodzeniu rynku nawozowego z kryzysu. Zjawiska te miały bezpośredni pozytywny wpływ na działalność operacyjną Z.Ch. „POLICE” SA., co w połączeniu z zainicjowanym jeszcze w 2008 r. Programem Restrukturyzacji pozwoliło na systematyczne zmniejszanie dynamiki strat.

POLICE – wyniki czwartego kwartału 2009 roku
W czwartym kwartale 2009 roku przychody ze sprzedaży Zakładów Chemicznych „POLICE” SA wyniosły 405,2 mln zł, co stanowiło wzrost o 85% w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku. Spółka zanotowała w czwartym kwartale 2009 roku stratę na działalności operacyjnej w wysokości 60 mln zł i stratę netto na poziomie 99 mln zł.

Zasadniczym czynnikiem mającym wpływ na uzyskanie wysokiego wzrostu przychodów ze sprzedaży była realizacja założeń Programu Restrukturyzacji w obszarze aktywizacji handlu i poprawiająca się koniunktura na nawozy wieloskładnikowe. Jednocześnie Spółka prowadziła działania dostosowania cen do aktualnych warunków rynkowych, poprzez wprowadzenie obniżek cen w podstawowych formułach nawozowych. W relacji z poziomem cen w czwartym kwartale 2008 roku, uzyskano poziom cen niższy średnio o ok. 50% dla nawozów wieloskładnikowych oraz o ok. 30% dla mocznika.

Działania te realnie odblokowały sprzedaż na rynku krajowym. Obserwowany potem wzrost popytu i cen rynkowych nawozów wieloskładnikowych wpłynął na podjęcie decyzji o uruchomieniu kolejno w styczniu i lutym dwóch instalacji do produkcji nawozów wieloskładnikowych czasowo wyłączonych w ramach działań antykryzysowych.

Koszt własny sprzedaży Z.Ch. „POLICE” SA wyniósł 431,9 mln zł, co stanowiło wzrost o 6% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Wolniejszy przyrost kosztu własnego sprzedaży w porównaniu z przychodami ze sprzedaży wynikał przede wszystkim z utworzenia w czwartym kwartale 2008 roku odpisów na zapasy w ciężar kosztu wytworzenia, z drugiej zaś strony stopniowego odwracania tych odpisów w późniejszych kwartałach, w tym także w raportowanym okresie.

W konsekwencji wygenerowana strata na sprzedaży była zdecydowanie niższa niż w czwartym kwartale 2008 roku. Największy udział w kosztach zużycia materiałów i energii miały kolejno: koszt zużycia gazu ziemnego, soli potasowej i fosforytów, stanowiące odpowiednio 28,5%, 28% i 13% w strukturze zużycia materiałów i energii.

Efektywna realizacja Programu Restrukturyzacji oraz pozyskanie zewnętrznego finansowania pozwolą na uzyskanie przez „POLICE” trwałej poprawy sytuacji finansowej. Wdrożony w reakcji na warunki kształtowane globalnym kryzysem, Program Restrukturyzacyjny Grupy Kapitałowej Z.Ch. „POLICE” SA, przewidziany na lata 2009 - 2012, objął przedsięwzięcia we wszystkich sferach funkcjonowania przedsiębiorstwa, przyczyniając się do osiągnięcia efektu finansowego w 2009 roku na poziomie 262,5 mln zł. Do efektów realizowanego Programu Restrukturyzacji należy zaliczyć m.in. zmniejszenie zarówno kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnych zarządu odpowiednio o 19% i 36% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, jak i aktywizację handlu czy zmniejszenie zatrudnienia w Spółce o 259 osób do poziomu 2944 pracowników.

- To dzięki realizacji tego programu udało się nam przetrwać czas kryzysu i utrzymać płynność finansową - mówi Zbigniew Miklewicz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny.

W czwartym kwartale 2009 roku umocnienie krajowej waluty względem kluczowych walut światowych wpłynęło pozytywnie na saldo przychodów finansowych - wynik z wyceny i realizacji instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym wyniósł 10,9 mln zł. - Spółka liczy na utrzymanie się w najbliższych miesiącach pozytywnych trendów rynkowych w segmencie nawozowym. Priorytetem jest obecnie przygotowanie i wdrożenie drugiego etapu programu restrukturyzacji, który zostanie przedłożony w Komisji Europejskiej w ramach ubiegania się o pomoc publiczną na restrukturyzacje w postaci pożyczki z ARP. Ten program pozwoli na trwałą poprawę efektywności Spółki i otworzy nowe perspektywy rozwojowe - podkreśla Miklewicz

Źródło: ''