Program REKARTON, powołany do realizacji celów Dobrowolnego Porozumienia na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności, nad którym patronat objął Minister Środowiska obchodzi pierwszą rocznicę swojej działalności.

Pierwszą rocznicę swojej działalności obchodzi Program REKARTON, przedsięwzięcie polskiego przemysłu mleczarskiego i sokowniczego wykorzystującego opakowania kartonowe do płynnej żywności. Celem Programu jest wspieranie działań służących rozwojowi systemu zbierania i recyklingu odpadów pokonsumpcyjnych po kartonach do płynnej żywności.

Rok temu, 2 lipca 2007 roku przedstawiciele organizacji samorządu gospodarczego zrzeszających przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego i dostawców materiału opakowaniowego, w siedzibie Ministerstwa Środowiska i pod Patronatem Ministra podpisali Dobrowolne Porozumienie na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności. Do realizacji celów Porozumienia powstał Program REKARTON. W ciągu zaledwie roku działalności Programu udało się poddać recyklingowi ponad 700 ton odpadów opakowaniowych po mleku i sokach, a także rozpropagować informacje o realizacji Programu REKARTON wśród podmiotów i osób zainteresowanych współpracą z Programem.

Podstawą skutecznej realizacji Programu REKARTON w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności było nawiązanie współpracy z zakładami papierniczymi MONDI Świecie S.A. w Świeciu n/Wisłą. Recykling kartonów w MONDI rozpoczął się pod koniec 2007 roku.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników działania Programu REKARTON. W pierwszym roku jego działalności opracowaliśmy i wdrożyliśmy w życie system dopłat recyklingowych wnoszonych na wydzielone konto przez użytkowników kartonów do płynnej żywności, wprowadziliśmy zasady współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą „Przemysł Spożywczy”, opracowaliśmy wzory umów podpisywanych z Uczestnikami Programu, stworzyliśmy zaplecze administracyjne oraz uruchomiliśmy własną stronę internetową”, powiedział Tadeusz Pokrywka, prezes Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Spożywczy”, jeden z pomysłodawców i sygnatariuszy Porozumienia.

Działania Programu REKARTON w pierwszym roku działalności koncentrowały się na zbudowaniu podstaw sytemu zbierania i recyklingu opakowań po płynnej żywności oraz rozpropagowaniu informacji na temat Programu. Ważnym elementem tego planu działania było wydanie materiałów informujących o warunkach i zasadach współpracy z Programem REKARTON, opracowanie logo Programu oraz stworzenie strony internetowej www.rekarton.pl. Szeroka dystrybucja ulotek i broszur na temat Programu REKARTON sprawiła, iż informacje o Programie trafiły do wszystkich podmiotów zainteresowanych współpracą.

W ciągu pierwszego roku funkcjonowania Programu REKARTON zorganizowanych zostało 17 szkoleń dla przedstawicieli gmin, związków gmin i powiatów na terenie całego kraju. Spotkania te służyły promowaniu Programu i prezentowaniu praktycznych możliwości w zakresie recyklingu kartonów po mleku i sokach jako skutecznego sposobu ochrony środowiska, a także zachęceniu gmin do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w tym zakresie. W ciągu 12 miesięcy podpisano 27 umów o współpracy z firmami zbierającymi odpady opakowaniowe po kartonach do płynnej żywności. Niektóre firmy zbierające odpady współuczestniczą w realizacji Programu REKARTON bez podpisywania odrębnych umów.

Program REKARTON współpracuje także z firmą "ABRYS", wydawcą miesięczników "Recykling" oraz "Przegląd Komunalny", a także organizatorem konkursu dla gmin i zakładów komunalnych "O puchar recyklingu". Dzięki inicjatywie podjętej przez Program REKARTON w konkursie została stworzona nowa kategoria o nazwie REKORDOWY KARTON. Zwycięzcą tej kategorii zostaje podmiot, który uzbiera najwięcej odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności.

Program REKARTON wziął także udział w corocznej akcji „Sprzątanie świata” jako partner fundacji „Nasza ziemia”, a także podjął współpracę z organizacjami odzysku REKOPOL oraz EkoPunkt. Program zyskał również przychylność takich firm jak: Remondis, Toesnmeier, Alba, Eko-Partner, a także Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” działającego w Warszawie. Program jest aktywnie wpierany przez firmy-użytkowników kartonów do mleka i soków w postaci dobrowolnie wnoszonych dopłat recyklingowych. Wszystkie te działania zapewniły sprawne zainicjowanie i wdrożenie systemu zbierania i recyklingu zużytych kartonów, który w Polsce do niedawna jeszcze nie funkcjonował.

„Wierzymy, że sprawny start Programu REKARTON w roku 2007 oraz obiecujące wyniki w 2008 roku, stanowić będą solidną podstawę dalszego rozwoju Programu i wdrażania kolejnych działań. Mamy nadzieję, że podjęta przez nas inicjatywa, która jest pionierska na rynku polskim, będzie stanowić inspirację dla podobnych koncepcji i to nie tylko w sferze zagospodarowania odpadów”, powiedział Jan Jasiński, Przewodniczący Rady Dobrowolnego Porozumienia.

Program REKARTON jest inicjatywą przemysłu spożywczego i dostawców materiału opakowaniowego, która zapewnia dodatkowe środki na rozwój efektywnego systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności (mleko, napoje mleczne, soki, nektary, napoje owocowe, zupy, itp.). Program REKARTON powstał pod patronatem Ministra Środowiska na podstawie Dobrowolnego Porozumienia na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności, pierwszego tego typu przedsięwzięcia w Polsce, podpisanego 2 lipca 2007 r. Sygnatariuszami porozumienia są: Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny, Związek Prywatnych Przetwórców Mleka, Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności, Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Spożywczy”, Stowarzyszenie Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku „Eko-Pak”, Elopak S.A., SIG Combibloc Sp. z o.o. oraz Tetra Pak Sp. z o.o. Biuro administracyjne REKARTON mieści się w siedzibie KIG „Przemysł Spożywczy”, Al. Wilanowska 97E, 02-765 Warszawa.

Więcej informacji udzielają: www.rekarton.pl
Źródło: ''