Do końca tego roku, w ramach programu REKARTON, recyklingowi poddane zostanie 3% opakowań po mleku i sokach, czyli prawie 900 ton opakowań kartonowych. Natomiast do 2015 roku w ramach programu odzyskowi poddane będzie 15% takich opakowań.

Producenci soków, mleka i zup w opakowaniach kartonowych wraz z producentami takich opakowań od wielu miesięcy zastanawiali się nad stworzeniem mechanizmu finansowego mającego wesprzeć powtórny ich przerób po zużyciu. W Polsce blisko 90% takich opakowań trafia dziś na wysypisko, podczas gdy np. w Niemczech przetwarza się ponownie 60-80% z nich.

Dzięki inicjatywie Krajowej Unii Producentów Soków, Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Związku Prywatnych Przetwórców Mleka, Polskiej Federacji Producentów Żywności, Krajowej Izby Gospodarczej Przemysł Spożywczy (KIG PS), a także producentów opakowań (Tetra Pak, Sig Combiboc, Elopak) wczoraj w Ministerstwie Środowiska podpisane zostało dobrowolne porozumienie firm na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu kartonów po płynnej żywności.

Program REKARTON przewiduje pomoc finansową dla sortowni odpadów, firm wywożących odpady oraz gmin. Fundusze będą pochodzić z dobrowolnych składek producentów żywności. Za wprowadzenie do obrotu tony opakowań kartonowych producenci będą odprowadzać na rzecz naszego programu około 5 PLN - mówi Władysław Janikowski, dyrektor biura programu.

Sygnatariusze porozumienia liczą, że głównym partnerem w realizacji programu od strony recyklingu będzie giełdowa spółka Mondi Packaging Paper Świecie. Nieoficjalnie mówi się, że zastanawia się ona nad uruchomieniem dużej linii do przerobu zużytych kartonów w Polsce lub na Słowacji.

Przedstawiciele przemysłu spożywczego i dostawcy materiału opakowaniowego, pod patronatem Ministra Środowiska, podpisali w dniu dzisiejszym Dobrowolne Porozumienie na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności. Patronat nad Dobrowolnym Porozumieniem objął Minister Środowiska Jan Szyszko.

Na podstawie Dobrowolnego Porozumienia powstaje program „REKARTON”, którego celem jest wspieranie rozwoju selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności. Program zapewni dodatkowe fundusze organizacjom biorącym udział w zbieraniu opakowań, recyklingu oraz edukowaniu konsumentów na temat segregacji opakowań kartonowych. Oznacza to dla środowiska zmniejszenie strumienia odpadów składowanych na wysypiskach oraz jednocześnie spadek zapotrzebowania na celulozę pierwotną o ilość, jaka będzie odzyskiwana. „REKARTON” to wspólna inicjatywa przedsiębiorców i organizacji ich zrzeszających, zajmujących się wprowadzaniem na polski rynek produktów pakowanych w kartony do płynnej żywności oraz dostawców tych opakowań.

Prace nad Dobrowolnym Porozumieniem oraz programem „REKARTON” trwały wiele miesięcy. W opracowaniu i realizacji jego koncepcji uczestniczyły środowiska naukowe i eksperckie oraz organizacje działające na rzecz rozwoju gospodarki żywnościowej i opakowaniowej. Na każdym etapie prac utrzymywana była ciągła współpraca z Ministerstwem Środowiska.

„Jestem przekonany, że zawarcie [...] porozumienia w znaczący sposób przyczyni się do redukcji ilości kierowanych do składowania odpadów i zwiększenia poziomu ich recyklingu, co jest zgodne z polityką ekologiczną państwa. Szczególnie godny uznania jest fakt, że koncepcja porozumienia opiera się na dobrowolnej współpracy […] mającej na celu zorganizowanie systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi z opakowań kartonowych”, powiedział prof. Jan Szyszko komentując powody, dla których Dobrowolne Porozumienie zostało objęte patronatem Ministra Środowiska.

„Sukces programu „REKARTON” wymaga zorganizowania systemu selektywnego zbierania odpadów po kartonach oraz edukacji społeczeństwa w zakresie segregacji odpadów. „REKARTON” jest odpowiedzią przemysłu na te oczekiwania” - zauważył Tadeusz Pokrywka, przewodniczący Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Spożywczy”, jednego z pomysłodawców i sygnatariuszy Porozumienia.

Program „REKARTON” wspomoże finansowo sortownie odpadów komunalnych, firmy zajmujące się zbieraniem i wywozem odpadów, oraz gminy tak, aby zapewnić firmom zajmującym się recyklingiem (głównie wytwórcom papieru) regularne dostawy surowca. Środki finansowe na wspomaganie tych organizacji będą pozyskiwane od przedsiębiorstw, które wprowadzają na rynek produkty pakowane w kartony do płynnej żywności na podstawie dobrowolnej „dopłaty recyklingowej”. Rada Porozumienia powołana 2 lipca 2007 r., która będzie sprawowała bieżącą kontrolę nad funkcjonowaniem programu „REKARTON” i opracowywała roczne plany operacyjne, określi na każdy kolejny rok również wysokość dopłaty recyklingowej za tonę opakowań do płynnej żywności wprowadzonych na rynek. Środki uzyskane w ten sposób będą przeznaczone na rozwój systemu zbierania i recyklingu kartonów do płynnej żywności, a korzyści z programu odniosą uczestnicy tego systemu, przemysł papierniczy, a przede wszystkim środowisko.

Dobrowolne Porozumienie jest pierwszym tego typu rozwiązaniem zastosowanym w Polsce i obejmie cały rynek kartonów do płynnej żywności. Realizacja programu „REKARTON” będzie prowadzona na zasadzie „non profit”. Program „REKARTON” daje gwarancję, że środki finansowe będą przeznaczone na zbieranie i recykling rzeczywiście wyłącznie tego rodzaju opakowania. Będzie to skuteczne, przejrzyste i równocześnie efektywne kosztowo rozwiązanie. Dzięki patronatowi Ministra Środowiska oraz szerokiemu zaangażowaniu przedsiębiorców działających na rynku opakowań kartonowych w to przedsięwzięcie, działalność programu „REKARTON” ma duże szanse powodzenia.

Wyniki działalności będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.rekarton.pl.

Czym jest Dobrowolne Porozumienie?

Dobrowolne Porozumienie to wspólna inicjatywa przedsiębiorców i organizacji ich zrzeszających, zajmujących się wprowadzaniem na polski rynek produktów pakowanych w kartony do płynnej żywności oraz dostawców tych opakowań. Porozumienie ma na celu stworzenie mechanizmu wspomagania systemu selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności w Polsce, zapewniającego osiągnięcie uzgodnionych wskaźników recyklingu. Mechanizmem tym jest program „REKARTON”. Dobrowolne Porozumienie zostało zawarte w dniu 2 lipca 2007 roku na okres siedmiu lat z możliwością przedłużenia. Patronat nad Dobrowolnym Porozumieniem objął Minister Środowiska.

Strony Porozumienia

Stronami Dobrowolnego Porozumienia są:
- organizacje reprezentujące producentów żywności, którzy wprowadzają na rynek żywność w płynie przy wykorzystaniu opakowań kartonowych (Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny, Związek Prywatnych Przetwórców Mleka, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków),

- organizacje działające na rzecz rozwoju gospodarki żywnościowej i opakowaniowej (Stowarzyszenie Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku Eko-Pak, Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności, Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Spożywczy”) oraz

- podmioty, które prowadzą działalność w zakresie sprzedaży kartonowego materiału opakowaniowego do płynnej żywności (Elopak S.A., SIG Combibloc Sp. z o.o., Tetra Pak Sp. z o.o.).

Jednocześnie Porozumienie jest otwarte dla wszystkich organizacji reprezentujących firmy zajmujące się produkcją lub sprzedażą opakowań kartonowych do płynnej żywności lub wprowadzających na rynek żywność w płynie przy wykorzystaniu tych opakowań.

Czemu służy Dobrowolne Porozumienie i jak działa system „REKARTON”?

Na podstawie Dobrowolnego Porozumienia powstał program „REKARTON”. Uczestniczące w nim firmy i organizacje wspólnie stworzą mechanizm finansowy, który będzie wspierał praktyczne działania w sferze zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności. Program „REKARTON” bezpośrednio wspomoże sortownie odpadów komunalnych, firmy zajmujące się wywozem odpadów, w tym selektywnym zbieraniem. Ponadto program wspomoże gminy w edukacji konsumentów w zakresie segregacji zużytych kartonów do płynnej żywności. Wesprze również finansowo ich zbieranie, tak, aby zapewnić firmom zajmującym się recyklingiem regularne dostawy surowca.

System wspomagania finansowego polegać będzie na określeniu zasad pozyskiwania środków finansowych od użytkowników opakowań kartonowych do płynnej żywności oraz ze źródeł zewnętrznych, dystrybucji pozyskanych środków finansowych pomiędzy przedsiębiorców aktywnie działających na polu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności oraz reguł raportowania osiąganych rezultatów. Nie będzie on ukierunkowany na osiąganie zysku (zasada „non-profit”) ani nie będzie stwarzać żadnych preferencji ekonomicznych dla którejkolwiek ze stron porozumienia.

Funkcjonowanie i administracja programu „REKARTON”

W celu sprawowania bieżącej kontroli nad funkcjonowaniem programu „REKARTON” oraz opracowywania rocznych planów operacyjnych, utworzona została Rada Porozumienia, w skład której wchodzi przedstawiciel każdej ze stron Dobrowolnego Porozumienia. Do prac w Radzie Porozumienia zapraszany będzie także przedstawiciel Ministra Środowiska.

Do zadań Rady Porozumienia należy m.in. rokroczne ustalanie i informowanie producentów płynnej żywności o wysokości stawek „dopłaty recyklingowej” na następny rok kalendarzowy, wnoszonej przez nich na rzecz systemu wspomagania finansowego. „Dopłata recyklingowa” jest to kwota za tonę opakowań do płynnej żywności wprowadzonych na rynek, którą dostawcy materiału opakowaniowego zobowiązują się co miesiąc zbierać od swoich klientów (producentów płynnej żywności) i przekazywać w ramach programu „REKARTON” na wyodrębniony rachunek systemu wspomagania finansowego.

Obsługa administracyjna programu „REKARTON” w pierwszym roku obowiązywania Porozumienia Dobrowolnego została powierzona Krajowej Izbie Gospodarczej Przemysł Spożywczy (KIG PS). Będzie ona także odpowiedzialna za zarządzanie pozyskanymi środkami finansowymi zgodnie z zasadami i celami określonymi w Dobrowolnym Porozumieniu oraz wytycznymi Rady Porozumienia. Koszty funkcjonowania systemu, tj. prowadzenia biura „REKARTON”, ewidencji i kontroli pokryją dostawcy materiału opakowaniowego.

Jak będą raportowane wyniki działania programu „REKARTON”?

Jedną z kardynalnych zasad Dobrowolnego Porozumienia jest zasada pełnej przejrzystości działania, zarówno w odniesieniu do Stron Porozumienia, jak i wszystkich podmiotów gospodarczych uczestniczących w systemie oraz do otoczenia zewnętrznego. Realizacji tego celu służyć będą mechanizmy podejmowania wspólnych decyzji strategicznych na forum Rady Porozumienia, w której pracach uczestniczył będzie przedstawiciel Ministra Środowiska. Ponadto wszystkie osiągane rezultaty działalności publikowane będą na bieżąco na stronie internetowej programu „REKARTON” (www.rekarton.pl). Ponadto raz do roku działalność programu poddana będzie obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu. Wyniki audytu będą także upublicznione na stronie internetowej.


Źródło: ''