Ukazało się stanowisko Polskiej Koalicji Przemysłowej na rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku EKO-PAK do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Dotyczy ono postulatu zwiększenia opłat za składowanie nieposegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (w tym opakowaniowych) znacznie ponad wskaźnik inflacji przyjęty ogólnie w projekcie rozporządzenia, co najmniej dwukrotnie, tj. do kwoty min. 29,74 zł/kg.

Koalicja Eko-Pak informuje, że do chwili obecnej roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych były realizowane dzięki dostępności tanich źródeł zużytych opakowań, głównie zbiorczych i transportowych (handel, przemysł). Systematycznie rosnące poziomy odzysku i recyklingu wymaganych Dyrektywą 94/62 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych wymagają zwiększenia ich pozyskiwania ze źródeł komunalnych, co wiąże się z koniecznością rozwoju selektywnego zbierania tych odpadów.

Wg EKO-PAK symboliczne zwiększenie opłat za składowanie zmieszanych odpadów komunalnych, które aktualnie jest najtańszym sposobem pozbycia się odpadów w Polsce (składowanie zgodnie z regulacjami unijnymi powinno być ostateczną metodą unieszkodliwiania odpadów, które nie mogą być poddane innym procesom) spowoduje:

- całkowitą demotywację właściwych podmiotów, w tym samorządów do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych,

- zmniejszenie ilości miejsc pracy - w przedsiębiorstwach z branży gospodarki odpadami, sortowniach odpadów komunalnych oraz w filmach z branży recyklerskiej przy spodziewanym braku dostępu do selektywnie zebranych surowców wtórnych,

- zwiększenie strumienia odpadów trafiających, na składowiska - wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami na polski rynek w 2007r. trafi ok. 4,7 mln ton opakowań, z których połówę będą musieli odzyskać przedsiębiorcy; pozostała część w niewysegregowanym strumieniu odpadów komunalnych trafi na wysypiska,

- ryzyko niezrealizowania unijnych zobowiązań - wypełnienie postanowień dyrektywy „opakowaniowej" w zakresie odzysku i recyklingu zużytych opakowań ma zasadnicze znaczenie na możliwość spełnienia wymagań dyrektywy 99/31 zobowiązującej Polskę do ograniczania ilość! składowanych odpadów,

- brak opłacalności inwestycji w przedsięwzięciu recyklingu, a w szczególności odzysku - w Polsce funkcjonuje tylko jedna spalarnia odpadów komunalnych, - drastyczny wzrost cen towarów - przy braku realizacji obowiązków w zakresie odzysku (brak instalacji) i recyklingu (brak motywacji) przedsiębiorcy podlegający obowiązkom będą zmuszeni wnosić sankcyjną opłatę produktową,

- dyskryminację producentów niektórych opakowań - np. opakowania za szklą dostępne są tylko w formie jednostkowej i ponad 70% tych opakowań oraz 68% z tworzyw sztucznych i prawie tyle samo opakowań metalowych trafia do gospodarstw domowych i bez selektywnego zbierania obowiązki nie zostaną zrealizowane,

- konieczność wnoszenia wysokich kar do UE – w przypadku braku realizacji zobowiązań krajowych w zakresie osiągania poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz nie ograniczeniu ilości składowanych odpadów na wysypiskach,

- wypaczenie działania całego systemu - brak instalacji odzysku z jednoczesną demotywacją branży recyklerskiej do budowy lub rozbudowy potencjału,

- wzrost inflacji - wniesienie opłaty produktowej spowoduje wzrost cen płaconych przez konsumentów i wzrost kosztów całego systemu odzysku i recyklingu,

- nieuzasadnione obciążenie polskiego społeczeństwa – krótkoterminowe utrzymywanie niskich opłat za składowanie zmieszanych odpadów, co leży w interesie nie zawsze działających zgodnie z wymogami ochrony środowiska składowisk, nie zrekompensuje kar do UE, które poprzez budżet potencjalnie zapłacą polscy podatnicy w dużo wyższej kwocie.
Grozi nam coraz większy deficyt zbierania odpadów opakowaniowych!!! Jednocześnie będą rosły poziomy obowiązku recyklingu, zaś w 2007 pojawi się jeszcze 50-procentowy obowiązek odzysku. Przy obecnym systemie zbiórki opakowań, opartym głównie o już w pełni wykorzystane źródła handlowe i przemysłowe oraz przy braku inwestycji w rozwój selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych, nieuchronne jest pojawienie się niedoboru pozyskiwania odpadów opakowaniowych.


Deficyt/nadwyżka zbiórki recyklingu odpadów opakowaniowych w tyś. ton (lata 2007 i 2008 pokazane jako nadwyżka recyklingu pomniejszona o 50% obowiązek recyklingu
Aby osiągać ekonomiczną efektywność procesów odzysku (recyklingu) procesy alternatywne muszą charakteryzować się wyższymi kosztami. Dlatego zarówno składowanie odpadów, jak ich umieszczanie w środowisku w sposób nielegalny (np. dzikie wysypiska, itp.) muszą być wyraźnie bardziej kosztowne, niż procesy, które pozwalają realizować cele dyrektyw.

Dlatego konieczne są:

- wzrost opłaty za składowanie zgodnie z naszym postulatem - realizacja dyrektyw,

- stopniowe podwyższanie opłaty, w oparciu o analizę kosztów spalania lub co najmniej współspalania - motywacja inwestowania w instalacje,

- zwiększenie kontroli i dotkliwości kar, aby podmioty działające nielegalnie nie stanowiły konkurencji dla tych działających zgodnie z prawem – przeciwdziałanie patologiom,

- właściwa i intensywna kontrola mieszkańców w celu egzekucji obowiązków (gminy mają już takie uprawnienia) - promocja właściwych i odpowiedzialnych postaw obywateli.

Źródło: EKO-PAK, Polski System Recyklingu
Źródło: ''

Komentarze

  • Widmo kar - budzi urzedników

    Widmo kar, brak działania urzedników i organizacji tzw. kwitkowych przynosi skutek w podnoszeniu cen. Selekcja jest opłacalna po wdrożeniu rozwiazań patentowych opisanych w http://odpady.admex.net/archiwum.htm Życze miłego dnia z poważaniem Tadeusz Garlicki